Informatie ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Artikel 1 Toepassing
 • De rechtsverhouding tussen de partijen wordt geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant/koper hierbij verklaart kennis te hebben genomen.
 • Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden mag niet door de koper als een verzaking aan deze algemene voorwaarden geïnterpreteerd worden.
Artikel 2 Betalingsvoorwaarden
 • Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen
 • In geval van wanbetaling is de koper, zonder enige ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 11.5% van het verschuldigde bedrag. De schadevergoeding bedraagt steeds minimum €25,00. Bovendien zal bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege een intrest op het factuurbedrag verschuldigd zijn van 11.5% per maand, te rekenen vanaf factuurdatum.
 • De niet-betaling (op de vervaldag) van een enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 3 Prijzen - Offertes - Folders
 • Op Alle Prijsoffertes en folders staat steeds een vervaldatum vermeld, indien dit niet het geval is bedraagt de standaard termijn 1 werkdag.
 • BTW, taksen en andere belastingen vallen ten laste van de klant.
 • De opgegeven prijzen zijn steeds geldig op het moment van datering van de offerte en vormen geenszins een prijswaarborg voor de toekomst.
 • In opgegeven prijzen zijn nooit extra werkzaamheden voorzien zoals levering en installatie ter plaatse, installatie van programma's, kopiëren van gegevens vanaf andere computers, opleiding in gebruik van de aangekochte hard- en software e.d.
 • De afbeeldingen, maten, gewichten, en technische gegevens welke in onze catalogi, folders, offertes, fax, internet site e.d. vermeld zijn slechts ter inlichting en verbinden All In One Systems niet.
Artikel 4 Levering
 • Beschadigingen aan pakketten moeten ten allen tijden aan de transporteur gemeld worden bij het afleveren, problemen met beschadigde pakketten kunnen anders niet behandeld worden.
 • Voor elke bestelling op het Belgische grondgebied wordt een transport kost aangerekend, tenzij anders en schriftelijk door de partijen overeengekomen. Spoedzendingen zijn steeds op kosten van de koper.
 • Tenzij de partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, levert de onderneming de goederen door het fysieke bezit van of de controle over de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst over te dragen aan de consument.
 • Indien de onderneming niet voldaan heeft aan zijn verplichting om de goederen op het met de consument overeengekomen tijdstip of binnen de in paragraaf 1 bedoelde termijnen te leveren, verzoekt de consument hem de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien de onderneming de goederen niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de consument het recht de overeenkomst te beëindigen.
 • Het eerste lid van deze paragraaf is niet van toepassing op verkoopovereenkomsten waarbij de onderneming heeft geweigerd de goederen te leveren, of waarbij de levering binnen de overeengekomen levertermijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst in aanmerking genomen, dan wel waarbij de consument de onderneming vóór de sluiting van de overeenkomst ervan in kennis stelt dat levering uiterlijk op of op een bepaalde datum essentieel is. In deze gevallen, als de onderneming de goederen niet op het met de consument overeengekomen tijdstip of binnen de in paragraaf 1 bepaalde termijn levert, heeft de consument het recht de overeenkomst onverwijld te beëindigen.
 • Bij beëindiging van de overeenkomst vergoedt de onderneming onverwijld alle uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen.
 • De klant zal All In One Systems waarschuwen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat All In One Systems hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.
 • Bestellingen die via de webshop geplaatst worden voor 15u30 op een werkdag worden in de mate van het mogelijke de volgende werkdag geleverd. Deze levertermijn is slechts indicatief en niet bindend voor All In One Systems.
Artikel 5 Producten
 • Omruil is enkel mogelijk op vertoon van het aankoopbewijs en indien de originele verpakking niet werd geopend.
 • We onderhouden de webshop met de grootste zorg echter toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden All In One Systems niet. All In One Systems is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. All In One Systems is in geen geval aansprakelijk of gehouden ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
 • Indien de koper bepaalde extra functies of een ander bepaald merk wenst, maak dit dan kenbaar op het ogenblik van de opmaak van de verkoopsvoorwaarden.
 • All In One Systems zal in de mate van het mogelijkheden proberen aan de wens van de klant te voldoen. All In One Systems is in geen enkel geval verplicht om in te gaan op de vraag van de klant indien deze van oordeel is niet te kunnen voldoen aan de wens.
 • Installatie van hard- en software, zo als genoteerd op de verkoopsovereenkomst, is opgenomen in de overeengekomen prijs.
 • All In One Systems zal niet ingaan op de vraag van de klant om niet meegeleverde software te installeren.
 • Er wordt verondersteld dat de klant op de hoogte is dat bepaalde hard- of software al dan niet bruikbaar is op het door hem gekozen computersysteem.
 • De klant verbindt er zich toe om inlichtingen te vragen indien u twijfelt over bepaalde aan te kopen hard- en software op het moment van het vastleggen van de verkoopsovereenkomst. Na het vastleggen van de verkoopsovereenkomst kunnen hier geen klachten meer over aanvaard worden.
Artikel 6 Bestellingen
 • Alle producten zijn op bestelling via een schriftelijke verkoopsovereenkomst.
 • Zonder deze verkoopsovereenkomst is een afhaling of levering van de gekochte goederen niet mogelijk.
 • Van zodra de bestelde goederen ter beschikking zijn zal All In One Systems de klant daarvan op de hoogte brengen.
 • Wanneer de bestelde goederen binnen een termijn van 14 dagen, nadat de klant op de hoogte gebracht werd, niet is afgehaald zal verondersteld worden dat de klant de verkoopsovereenkomst wenst te verbreken. All In One Systems behoud zich het recht voor de goederen te verkopen.
 • Bestellingen kunnen kostenloos worden gewijzigd of geannuleerd indien deze nog niet werden verzonden. Speciaal bestelde of op maat vervaardigde producten kunnen geannuleerd worden mits een annuleringskost van 10%.
Artikel 7 Garantie
 • All In One Systems verbindt er zich toe steeds de wettelijke Consumenten garantie toe te passen van 24maanden.
 • De garantie is meestal van de "carry-in" type en geldt op onderdelen en uurloon, d.w.z. de klant dient het materiaal aan te bieden bij All In One Systems.
 • Na het constateren van de fout in onze technische dienst worden de voor garantie in aanmerking komende onderdelen hersteld of vervangen. Eventueel dienen wij het materiaal aan de fabrikant of importeur op te sturen voor herstelling of omruiling.
 • Eventuele vervoerskosten tussen de klant en All In One Systems zijn eveneens niet inbegrepen in de garantie.
 • Tijdens de duur van herstellingen kan de klant geen schadevergoedingen eisen All In One Systems voor het onbeschikbaar zijn van de onderdelen het gehele systeem.
 • Eveneens dient het geldige aankoopbewijs voorgelegd te worden aan All In One Systems.
 • De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij "normaal" gebruik.
 • Defecten die voortkomen uit verkeerd gebruik, of onoordeelkundige technische ingrepen (vb. low-level formatteren van de harddisk, ondeskundig gemonteerde uitbreidingen, door statische elektriciteit vernielde componenten, verkeerde montage, e.d.) vallen steeds buiten garantie.
 • Gebruik in extreme omstandigheden (zeer hoge of zeer lage temperaturen, zeer stoffige of vochtige omgeving) vallen buiten garantie.
 • Nieuwe onderdelen die mogelijk defect zijn geraakt bij montage door de klant worden nooit direct omgeruild, maar maken steeds het voorwerp uit van een nader onderzoek betreffende de oorzaak van het eventuele defect.
 • Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn:
 • Defecten die door beschadiging, foutieve aansluiting of verkeerde bediening zijn ontstaan.
 • Slecht of niet functioneren van een toestel door wijzigingen aangebracht in geïnstalleerde software of CMOS-setup.
 • Ingrepen uitgevoerd aan het apparaat door de klant of een onbevoegde derde.
 • Vroegtijdige slijtage te wijten aan abnormaal gebruik.
 • Schade veroorzaakt door overmacht. (Blikseminslag, water- en brandschade)
 • Schade ontstaan door transport bij gebrek aan de originele verpakking.
 • Schade veroorzaakt door virusinfectie.
 • Apparatuur waarvan het waarborgzegel werd verbroken, het serienummer of een geldigheidsdatum onherkenbaar werd gemaakt of verwijderd.
Artikel 8 Technische dienst
 • De klant kan altijd een beroep doen op onze technische dienst ter ondersteuning, hier geldt dat:
 • All In One Systems verricht herstellingen of uitbreidingen aan computers en toebehoren, al dan niet bij ons aangekocht.
 • Alle werkzaamheden gebeuren tegen uurtarief. Vraag All In One Systems inlichtingen over de geldende tarieven.
 • Wanneer u goederen aanbiedt in onze technische dienst krijgt u een herstelbewijs. Zonder dit bewijs is geen afhaling mogelijk.
 • All In One Systems is niet verantwoordelijk voor de toestand van de goederen bij na ontvangst.
 • Goederen die 3 maanden na de datum vermeldt op het herstelbewijs niet afgehaald zijn, worden als eigendom van All In One Systems beschouwd en afgevoerd.
 • In geen geval kan All In One Systems verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van gegevens, de klant wordt verondersteld back-ups van de software genomen te hebben alvorens een toestel ter herstelling of uitbreiding aan te bieden.
 • Een eventueel vermelde streefdatum voor afwerking is slechts indicatief en niet bindend voor All In One Systems.
 • Niet te voorziene oorzaken, zoals niet tijdig beschik- of verkrijgbaar zijn van te vervangen onderdelen, kunnen voor vertragingen zorgen.
 • Om wettelijke redenen kan enkel All In One Systems software installeren indien de originele licentie binnengebracht wordt.
 • Wanneer de klant een herstelling niet laat uitvoeren wegens te hoge kosten, worden bestekkosten aangerekend volgens "duur" en de opmaak ervan.
 • Voor materiaal van een merk buiten ons gamma kan het gebeuren dat wij geen wisselstukken kunnen leveren.
 • Nieuwe onderdelen, door klant gemonteerd, welke niet correct zouden werken kunnen door onze technische dienst nagezien worden. Blijken deze niet defect, worden montage- of bestekkosten in rekening van klant gebracht.
 • All In One Systems is geenszins verantwoordelijkheid voor schade geleden door de klant tengevolge van een defect of slecht functionerend apparaat (al dan niet in garantie), hieronder vallen gegevensverlies, inkomstenderving, brandschade e.d.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
 • Alle geleverde goederen blijven in hun totaliteit eigendom van All In One Systems tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. De koper is ertoe gehouden de betreffende goederen geïndividualiseerd te bewaren tot de datum van volledige betaling.
 • De koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtig op de door de All In One Systems geleverde zaken een pandrecht te verlenen.
Artikel 10 Klachten - Aansprakelijkheid
 • Bij levering door een transportpartner moet schade die visueel zichtbaar is aan het pakket onmiddelijk gemeld worden aan de chauffeur.
 • Onmiddellijke na ontvangst van de zending dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenkomt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten die over duidelijk aanwijsbaar en/of zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na levering worden gemeld. Daarna kan All In One Systems niet meer in gebreke worden gesteld.
 • Klachten in verband met facturatie zijn slechts ontvankelijk indien zij uiterlijk binnen 8 dagen ter kennis van All In One Systems worden gebracht.
 • Klachten geven de koper geenszins het recht de nakoming van zijn verplichting tegenover All In One Systems op te schorten.
 • All In One Systems zal na ontvangst van klachten deze binnen 2 werkdagen in behandeling nemen.
Artikel 11 Verzakingsrecht - Verkoop op afstand
 • Het verzakingsrecht heeft enkel betrekking op verkopen aan de klant via de internetsite van All In One Systems, zonder dat er enig ogenblik contact is tussen klant en All In One Systems terwijl er sprake is van een "overeenkomst op afstand" overeenkomstig artikel 45 tot 53 Book I ART 1.2.0 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, en diens uitvoeringsbesluiten.
 • Het verzakingsrecht is eveneens onderworpen aan volgende voorwaarden:
 • Het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor de klant besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd.
 • Het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma.
 • De verzegeling van de software of programmatuur, of enig andere vergelijkbaar bewijs van niet-ingebruikname, is niet verbroken.
 • Het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken.
 • De klant kan zich enkel op het verzakingsrecht beroepen indien aan volgende formaliteiten werd voldaan:
 • Het verzakingsrecht moet binnen 14 werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen All In One Systems op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs. Dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door de klant op te geven.
 • Indien het product reeds in het bezit is van de klant moet de klant het product binnen dezelfde termijn van 17 werkdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel voor eigen rekening en risico.
Artikel 12 Toepasselijk recht
 • Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.
 • Indien de verkoper door de houding/nalatigheid van de koper wordt genoodzaakt tot invordering langs gerechtelijke weg, zullen alle daarmee verbandhoudende kosten, inclusief honoraria, ten laste van de koper worden verhaald.
 • Eventuele geschillen zullen uitsluitend onderworden worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken te Gent.